Неділя, 09.08.2020, 13:33
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Факультет соціології та управління

Меню сайту
Категорії розділу
Словники [2]
Пошук на сайті
Дошка оголошень
200
Сьогодні
Теги сайту
Презентація ФСУ
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук у Google
Наші друзі
Украинский портАл

Каталог файлів

Головна » Файли » Словники » Словники

Термінологічний словник.
18.12.2009, 21:16
А

Адаптація соціальна – свідома, цілеспрямовані діяльність людини, орієнтування як на перетворення об’єктивних соціальних умов, так і на формування соціальних якостей власної особистості.

Анкета- перелік запитань, в яких емпірично окреслюється проблема, що вивчається “перекладена” на мову буденної свідомості опитуваних.

Антропологізм – філософська концепція, яка розглядає усі явища природи, суспільного життя й мислення залежно від властивостей і потреб людини.

В

Вибірка – сукупність способів, прийомів, процедур відбору елементів об’єкту, одиниць споглядання та вивчення при масових соціологічних дослідженнях.

Г

Генеральна сукупність – це безліч елементів, які мають якусь загально визначну характеристику і вказують належність до даної системи.

Гіпотеза – це обґрунтоване передбачення щодо структури соціальних об’єктів, щодо характеру елементів і зв’язків які утворюють ці об’єкти, щодо механізму і розвитку.

Д

Девіація – це поведінка що порушує суттєві соціальні норми та засуджується значною кількістю людей.

Диспозиція особистості – це схильність особистості до певного сприйняття умов діяльності і до певної поведінки в цих умовах.

Дисфункція соціального інституту – порушення, нормативної взаємодії з соціальним середовищем, в якості котрої вступає суспільство чи спілка.

Документальне джерело будь-яка інформація, яка зафіксована в друкованому або рукописному тексті на магнітній плівці, на фото – чи кіноплівці.

Е

Економічна діяльність – спосіб здійснення і розвитку соціальної дійсності, спрямований на перетворення матеріальних умов життя, прояв якої відображається в трудовій активності.

Економічний інтерес – це основна категорія для позначення реальних причин і корінних, найбільш глибинних мотивів економічної діяльності та економічної поведінки людей, які стоять за їх неопосередкованим пробудженням – мотивами, ідеями та ін.

Економічне життя – узагальню вальна категорія, якою позначається вся сукупність економічних відносин, діяльності та поведінки людей, членів даного суспільства, що господарюють в ньому.

Економічна поведінка – це специфічна форма дій індивідів, соціальних груп, пов’язаних із задоволенням потреб на основі норм і цінностей, які функціонують у даному суспільстві.

Економічні відносини – це різновид економічних відносин, пов’язаних з особливою діяльністю людей та їхньою взаємодією, спрямованою на забезпечення насамперед матеріальних потреб людського життя та на досягнення певних соціальних потреб і цілей.

Економічна соціологія – це галузь, яка вивчає взаємодію економічного і соціального розвитку, а також мотивацію поведінки індивіда у сфері економки.

Економічна сфера – цілісна підсистема суспільства, відповідальна за виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ і послуг, котрі необхідні для життєдіяльності людей.

І

Індивід – це поодинокий представник людського роду, конкретний носій всіх соціальних і психологічних рис людства: розуму, волі, потреб, інтересів і т.д.

Індивідуальність – це особливе, специфічне, що відзначає цю людину від всі інших, включаючи його як природні, так і соціальні властивості, як тілесні, так і психологічні, успадковані, так і придбані властивості і якості, які вироблювались в процесі індивідуального розвитку.

Інтерв’ю - цілеспрямована бесіда, мета якої здобути відповіді на питання, що передбаченні програмою дослідження.

Інтерес – це реальні життєві прагнення індивідів, груп та інших спільностей, котрими вони свідомо чи несвідомо керують в своїх діях і котрі обумовлюють їх об’єктивне положення в соціальної системі.

Інтерес особистості це направленість дій індивіда в залежності від можливості задоволення тої чи іншої потреби.

Інтеріоризація – процес формування внутрішньої структури людської психіки за допомогою засвоєння соціальних норм, цінностей та інших компонентів соціального середовища внаслідок соціальної діяльності.

К

Конвент – аналіз -це переведення в кількісних показників масової текстовці (чи записування на плівці) інформації з послідовній статистичній її обробці.

Л

Людина – найвища ступінь розвитку життєвих організмів на Землі, суб’єкт суспільно – історичної діяльності і культури.

М

Марксизм – наука про найзагальніші закономірності розвитку природи, суспільства і мислення, про матеріальні основи, суспільні сили, шляхи і форми переходу людства від класового до безкласового суспільства.

Макросоціологія – дослідження котре спрямоване на вивчення великих соціальних процесів, аналізу значних соціальних груп і систем – таких, як суспільство, цивілізація і т.п.

Мезосоціологія – дослідження котре спрямоване на вивчення середніх соціальних систем.

Мікросоціологія – дослідження котре орієнтована на аналіз соціальних явищ та процесів у відносно невеликих соціальних системах (наприклад: сім’я), обмежується емпіричним описом подій повсякденного життя, абстрагується від вивчення їх зв’язків з процесами макрорівня.

Н

Натуралізм – соціально – політична концепція, яка спирається на методи і пізнавальні способи природознавства.

Негативні санкції – покарання за несхваленні, небажанні суспільству, групи дій.

О

Об’єкт соціології – це соціальна реальність, тобто оточуючій нас життя суспільства.

Об’єкт економічної соціології – взаємодія двох основних сфер суспільного життя – економічної і соціальної і відповідно взаємодія певного роду процесів економічних і соціальних.

Опитування – незамінний прийом одержання інформації про суб’єктивний світ людей, їх схильності, мотиви діяльності, думок.

Особистість – це стійка система значних властивостей, якостей та рис, придбаних індивідом в певному суспільстві під впливом відповідної культури, конкретних соціальних спільностей і груп, до яких вона належить, і в які вона включена.

П

Предмет соціології – це властивості, боки, відносини та процеси соціальної реальності.

Предмет економічної соціології – закони, категорії методи, які формуються за принципами взаємодоповнення.

Позитивні санкції – заохочування за схвалені, бажані суспільству, групи дій.

Процес соціальний – послідовна зміна стану чи руху елементів соціальної системи і її підсистем, будь-якого соціального об’єкту .

Р

Ре соціалізація – навчання новим формам поведінки, що стануть всупереч формам, які були опановані раніше.

С

Сім’я – це засноване на шлюбі та кровній спорудності об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю.

Соціалізація – це процес засвоєння індивідом зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного функціонування в даному суспільстві, соціальної спільності, групи.

Соціальнa адаптація – процес активного пристосування індивіда до змінюючогося середовища за допомогою різних соціальних засобів.

Соціальні відносини – це відносно стійкі зв’язки між індивідуумами та соціальними групами як постійними носіями якісно відмінних видів діяльності, що відрізняються соціальними статусами і ролями в соціальній структурі суспільства.

Соціальне відтворювання – процес еволюційного розвитку системи соціальних відносин і груп в формі їх циклічного відтворювання.

Соціальна взаємодія – форма соціальної комунікації або спілкування, уявляючи собою систему соціальних дій по меншій мірі двох осіб або спільностей.

Соціальні дії – система вчинків, засобів і методів, за допомогою котрих одні люди намагаються змінити поведінку, установку чи погляди інших людей.

Соціальна діяльність – спосіб існування і розвитку соціальної діяльності, прояв соціальної активності, цілеспрямоване відображення і перетворення оточуючого світу.

Соціальний зв’язок – це зв’язок людьми котрі включені в ті чи інші соціальні системи, які установлюються на основі різних соціальних функцій і зв’язані з вирішенням своєї мети.

Соціальні інтереси – реальні причини дій, здійснення, формуючих ся у соціальних груп, в зв’язку з їх різними по положенню і ролі в суспільному житті.

Соціальна ієрархія – форма побудови складних соціальних систем на основі підпорядкування, коли “нижчі” рівні контролюються “вищими”.

Соціальний контроль – механізм саморегулювання в соціальних системах (групах, колективах, організаціях, суспільства в цілому), здійснюючий її за допомогою нормативного (морального, правового, адміністративного і т.д.) регулювання поведінки людей.

Соціальна мобільність любий перехід індивіда чи соціального об’єкту або соціальної цінності, створений чи модифікований завдяки людської діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої.

Соціальні норми – засоби соціального регулювання поведінки індивідів і груп.

Соціальні санкції – оперативні засоби соціального контролю, виконуючі функції інтеграції суспільства, соціальної групи, а також соціалізації їх членів і застосовуєми до останніх за конкретні соціальні дії.

Соціальна система – це відповідне цілісне утворення, основними елементами котрої є моди, їх норми і зв’язки.

Соціальна спільнота – це реально існуюча, емпірично фіксована сукупність індивідів, відрізняючись відносною цілістностью і виступаюча самостійним суб’єктом історичної і соціальної дії, поведінки.

Соціологічний опис –це фіксація результатів емпіричного соціологічного дослідження за допомогою розробленої системи категорій (понять).

Соціальна роль – це сукупність дій, котрі повинні виконувати людина, займаючи певний статус в соціальній системі.

Соціальна стратифікація – поняття яке визначає головні соціальні відмінності і нерівності (соціальну дифиренцію) в сучасному суспільстві.

Соціальна сфера – область відносин між групами, які займають різне соціально – економічне положення в суспільстві, відрізняючись перш за все ролью в суспільній організації праці, відношенням до засобів виробництва, джерелами та розмірами отриманої долі суспільного багатства.

Соціальні цінності – це фундаментальні норми, забеспечуючих цілість соціальних систем в силу того, що в них відбивається особо значимість відповідних матеріальних і духовних благ для існування та розвитку даних систем.

Соціальне - це сукупність тих чи інших властивостей ,та особливостей суспільних відносин ,інтегрованих індивідами чи спільнотами в процесі суспільної діяльності у конкретних умовах ,і виявляючись в їх відносинах одного до другого ,до свого положення у суспільстві ,до явищам і процесам суспільного життя.

Соціологія - наука про становлення ,розвитку та функціонування соціальних спільнот ,соціальних груп ,про соціальні процеси і соціальні відносини між спільнотами ,групами і особистістю ,між особистостями.

Ф

Функції соціології –це сукупність ролей ,які вона виконує в організації суспільства як соціальної системи ,відображення інтереси різних соціальних спільнот, груп.

Ц

Цінності орієнтації –це поділяєми особистістью соціальні цінності ,які виступають в якості цілей життя і основою засобів досягнення цих цілей і в силу чого набуває функцію важливийших регуляторів соціальної поведінки.

Категорія: Словники | Додав: Адміністратор
Переглядів: 8713 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]